Ban Stras.gifimg79

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

Nákupní řád

ŠTRAS

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.stras.cz

V platném znění od 1.1.2011, aktualizace VOP 27.2.2017, platnost aktualizace s účinností od 1.3.2017.

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www.stras.cz  a objednatelem ( zákazníkem internetového obchodu www.stras.cz ). Provozovatelem internetového obchodu www.stras.cz je fyzická osoba Alena Hubálková, se sídlem: Ludvíkovice 143, 407 13, Děčín, IČO: 62782274 (dále jen Prodávající) a www.stras.cz .

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.stras.cz.

Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a dodáním a převzetím objednaného zboží kupujícím.

Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit v případě, kdy zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží kupujícímu zpravidla do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

Prodávající může z důvodu velkého zájmu o zboží doručit objednávku do 30 dnů od potvrzení objednávky. Při takto vzniklé situaci prodávající neodkladně informuje kupujícího telefonicky, písemně či e-mailem, kde se dohodne další postup vyřízení objednaného zboží.

Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky kupujícímu. Objednané zboží prodávající doručuje dle volby kupujícího prostřednictvím České pošty na dobírku, doporučenou zásilkou při platbě předem nebo lze dohodnout osobní odběr v Děčíně.

Ceny za balné a poplatky za doručení u jednotlivých způsobů odběru jsou uvedeny v platebních podmínkách internetového obchodu.

 

 

 

V případě osobního odběru se neúčtuje žádný manipulační poplatek, prodávající sdělí kupujícímu e-mailem nebo telefonicky den, od kterého bude pro něj zboží připraveno, platba je provedena jako platba předem - převod z účtu na účet, platby v hotovosti od 1.3.2017 nelze provést.

V případě platby předem zašle kupující hotovost na účet firmy ŠTRAS. Kupující je povinen označit tento způsob platby v objednávce. Po připsání platby na účet je zboží vyexpedováno a zákazníku je odeslán opět informační e-mail nebo sms o odeslání zboží.

V případě objednávky nad 1.000,-Kč se účtuje 50 % poplatků za doručení, při ceně nad 2.000,- Kč se poplatky za doručení neúčtují. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty nebo na dokladu o převzetí při osobním odběru prodávajícího.

Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Zasílání zboží do zahraničí je možné. Ceny poštovného se určují dle platného sazebníku České pošty, a.s. Doba dodání se může úměrně prodloužit v závislosti na cílové zemi. Do zahraničí nelze zasílat na dobírku a je nutno platit předem.

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, tuto situaci řeší Reklamační řád uvedený níže. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující při převzetí věci věděl, že tato není v úplné shodě s kupní smlouvou nebo sám svým jednáním takový rozpor s kupní smlouvou způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadné zboží nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Podmínky reklamace řeší Reklamační řád.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Kupující má právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží vrátit a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být faktura na dodané/reklamované zboží.Vrácené zboží zaslané na dobírku neakceptujeme.

Vrácené zboží nesmí být poškozené, nošené nebo jinak znehodnocené a zásadně v jeho originálním obalu.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to na jeho bankovní účet nebo po dohodě poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.

VII. Zálohy, pokuty, penále

Firma ŠTRAS má nárok požadovat zálohu ve výši 50% prodejní ceny na zboží, které si zákazník objedná na zakázku, na zboží při vyšším počtu kusů a které není vystaveno v e-shopu. Tato záloha bude odečtena, při převzetí zboží zákazníkem z celkové ceny zboží. Pokud zákazník objednané zboží na zakázku nepřevezme, propadá záloha ve prospěch firmy ŠTRAS.

Zákazník je povinen vyzvednout závazně objednané zboží odeslané na dobírku, či doporučenou zásilkou a uhradit celou částku včetně poštovného. Pokud tak neučiní je povinen zaplatit firmě ŠTRAS do 14-ti pracovních dní od data vrácení zásilky cenu doběrečného, při domluveném osobním odběru nevyzvednutím, částku spojenou s náklady jízdného na doručení. Pokud tak neučiní v této lhůtě souhlasí zákazník se smluvní pokutou 0,5% za každý den prodlení.

Neproplacené faktury jsou penalizovány smluvním penále ve výši 1% za každý započatý den prodlení.

Pokuty a penále budou vymáhány všemi zákonnými prostředky a to včetně nákladů s tímto spojenými.

VIII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které zákazník poskytne v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném firmou ŠTRAS, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Prodávající a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.

IX. Závěrečná ustanovení.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2017. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.stras.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

Reklamační řád

Odst. I

Reklamační řád firmy ŠTRAS vychází z Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitelů, vztahuje se na zboží jehož reklamace je uplatněna řádně a v záruční lhůtě, která činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Odst. II

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující převzetím zboží, podpisem faktury či kupní smlouvy. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží  vyzvednuto na poště nebo osobním odběrem a písemně potvrzeno jeho převzetí.

Odst. III

Povinnost kontroly. Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme kupující zásilku, a postupuje způsobem uvedeným dále. Pokud zjistí kupující po rozbalení zásilky mechanické poškození zboží způsobené dopravou, je povinen reklamovat toto zboží u firmy ŠTRAS nejpozději do 5 kalendářních dnů. Pokud kupující zjistí jakýkoli rozdíl mezi fakturou (daňovým dokladem) a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu (daňový doklad), je povinen ihned (nejpozději do 5 kalendářních dnů) informovat firmu ŠTRAS, a to buď telefonicky na čísle 778 242 200  nebo písemně na adrese stras-stras@seznam.cz.Pokud tato ustanovení v řádné lhůtě neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Odst. IV

Jak postupovat v případě reklamace. Firma ŠTRAS se snaží svým zákazníkům maximálně vycházet vstříc. Pokud se už nějaký problém vyskytne, (zboží nepřišlo úplně v pořádku, objevila se skrytá vada), postupujte prosím podle instrukcí uvedených v další části tohoto textu. Ulehčíme si tak vzájemně práci, ale především se bude moci vyřídit Vaše reklamace řádně a co nejrychleji.

Objednané zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít. Doručovatelka je povinna na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaší příslušnou pobočku České pošty a uplatníte reklamaci na poškozenou zásilku. Zboží neposílejte do naší firmy, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí, a pokud nejprve pošlete zásilku do naší firmy, nelze takovou reklamaci uznat. Poté prosím informujte naší firmu e-mailem (stras-stras@seznam.cz) nebo telefonicky ( 778 242 200 ), abych Vám mohla být v dalším jednání nápomocna.

Vámi objednané zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou. Zboží zašlete na naši adresu (k zásilce prosím přiložte doklady dle odstavce VI), zboží bude vyměněno a odesláno nové.

Zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj vada. Pokud objevíte na zboží skrytou vadu, prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (záruka je zpravidla 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce, zašlete na adresu firmy (k zásilce prosím přiložte doklady dle odstavce VI). Obratem bude posouzena Vaše reklamace a vynasnažím se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

Odst. V

Popis správně zaslané reklamace. Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do původního obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady zabalte, do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaši zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na následující adresu.

ŠTRAS – Alena Hubálková
Ludvíkovice 143
407 13 Ludvíkovice

Náklady na doručení reklamace do sídla firmy ŠTRAS nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit. ŠTRAS vyřídí Vaši reklamaci co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Pokud bude platně uznána reklamace, budou náklady za doručení reklamace ( poštovné za odeslanou, popř. pojištěnou  zásilku dle platného sazebníku České pošty, a.s.) vráceny zákazníku na jím uvedený účet či poštovní složenkou na uvedenou adresu. Oproti kopii podacího lístku  Vám budou náklady proplaceny.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.